Drodzy Pacjenci, nasz Gabinet został przeniesiony na ul. Piastowską 12

Radom, Piastowska 12

Rodo

Informacja o bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonywania na państwa rzecz świadczeń zdrowotnych. Minimalne dane osobowe pacjenta, które powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej, wynikające z art.25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta to: nazwisko i imię / imiona, data urodzenia, oznaczenie płci,  adres zamieszkania, PESEL (w przypadku noworodka PESEL matki, gdy nie nadano numeru PESEL- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Powyższe dane osobowe pobierane są  niezależnie od tego czy pacjent przyjmowany jest  bezpłatnie w ramach NFZ, czy w ramach wizyty pełnopłatnej. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dentag” Agata Piskorz-Wolszczak z siedzibą w Radomiu ul. Starowiślna 32G, tel.  48 345 11 11. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres wskazany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich  danych, ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanego wyżej celu. Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z podstawowymi zasadami RODO : ochrony, legalności, celowości, adekwatności, poprawności merytorycznej, ograniczonego czasu, integralności, poufności i  proporcjonalności Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych zawarta jest w dokumencie Polityka bezpieczeństwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Dentag” Agata Piskorz-Wolszczak do wglądu w siedzibie Administratora.